تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

نویسندگان

چکیده

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و
با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، درسال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت های فردی از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال های اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستا است. در این مقاله سعی شده الست تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی (پانل دیتا) عوامل اقتصادی جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طی دوره ای 5 ساله (80-1376) مورد بررسی قرار بگیرد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، متغیرهای نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی و صنعتی شدن از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طوری که افزایش نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالی است که افزایش نرخ صنعتی شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسی علل اقتصادی ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهای نرخ بیکاری، فقرنسبی و نابرابری درآمدی از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکاری و فقر نسبی توصیه های سیاستی مناسبی برای کاهش جرم در کشور محسوب می شوند.
طبقه بندی K19,K14: JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

It has been attempted by using an econometric pattern and integrated data, like
cross-section and time-series (panel data), and attempted to examine the economic
factors of crimes (homicide and larceny) within 26 provinces of the country for a
five years period (1996-2001).
The research findings reveal that variables like unemployment rate, income
inequality and industrialization are among the most important and with great impact
on larceny across the country in this period. At the same time it is argued that
increase in industrialization rate has decreased the rate of larceny.
According to the findings, Industrial development, fair distribution of income,
decreasing unemployment rate and relative poverty are among the most important
policy implications in reducing the rate of crime throughout the country.
JEL Classification: K14, K,19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics of Crime
  • homicide
  • Income Inequality
  • Industrialization
  • Larceny
  • poverty
  • Unemployment