نظریه القای تقاضا ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بیماران و پزشکان

نویسنده

چکیده

تحقیقات اقتصاددانان نشان می دهد- بدون پیش داوری درباره آثار هزینه ای اطلاعات نامتقارن در بخش خدمات پزشکی به بیماران- علی رغم افزایش شدید نسبت تعداد پزشکان به جمعیت در بسیاری از کشورها مخارج درمان بیماران و به تبع آن دریافتی پزشکان افزایش یافته است زیرا بر طبق عقیده آنها انتظار این است که با افزایش عرضه (با فرض ثابت، بی کشش بودن تقاضا) مخارج کاهش پیدا کند و این افزایش مخارج را ناشی از القای تقاضا توسط عرضه کننده می دانند. رویکردهای علمی و نظری متفاوتی پیرامون منشاء القای تقاضا مطرح است.
در این مقاله هدف بررسی و تبیین منشاء القای تقاضا با رویکرد نظریه بازی های علامت دهی بدون هزینه و اطلاعات نامتقارن است. بر این اساس نشان داده شده است که اگر بیماران اطلاعات کمتری نسبت به پزشکان، پیرامون آثار یکسان چند روش درمان برای یک حالت بیماری دارا باشند، به طوری که حداقلی یکی از روش ها گرانتر باشد و از طرفی دیگر هر روش درمان تنها یک حالت بیماری را معالجه کامل کند. در این صورت پزشک با علامت های بدون هزینه به بیمار القاء می کند که در حالتی قراردارد که باید با درمان گران معالجه گردد. در صورتی که اگر پزشک اطلاعات صحیح را به بیمار بدهد او درمان ارزان را انتخاب می کند. این القای تقاضای ناشی از اطلاعات نامتقارن تفسیری بر علت افزایش مخارج مصرف کننده ها می باشد. در این مقاله نشان داده شده است که در تعادل نش اگر به بیمار اطلاعات داده شود او توان محدود کردن القای تقاضا را داراست.
طبقه بندی I11,D01,C72:JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The economists found that the number of physicians per capita correlated
positively with the payments they received, and they pointed out that this positive
correlation contradicted the results shown by the competitive market, Because tre
number of physicians per capita can be thought of as the degree of competition
within the physician Market. They named this fact supplier Induced Demand (SID).
In this Paper I am going to show the intuition underlying the SID in the context of
Asymmetry Information and Cheap talk signaling game. I show that in this context
the SID is only relevant for treatment decision involving an expensive treatment that
is equally effective in curing several states, but efficient in Curing only some of
these state.
JEL Classification: cn, Ill, DOL

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cheap Talk
  • Expected Payoff
  • Extensive Form Game
  • Nash equilibrium
  • Pooling and Hybrid Eguilibrium
  • SID Asymmetry Information
  • Signaling Game