آیا در اقتصاد ایران پول واقعا خنثی است؟

نویسندگان

چکیده

مسأله خنثایی پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیاری از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهای گوناگون بوده است و با آن که در هنگامه حاضر یافته های فراوانی مبنی بر نحوه اثرگذاری سیاست های پولی در بخش حقیقی به دست آمده است، باز درک روشنی راجع به تأثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسی حاضر با استفاده از داده های مربوط به دوره زمانی 1 28 1-338 1، از تکنیک های متفاوتی همچون روش TS، الگوهای سری زمانی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی (ARDL) و روش همگرایی فصلی یوهانسن و آزمون هگی برای بررسی رابطه بین متغیر تولید حقیقی، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونی و بیرونی خود تقسیم گردیده است) استفاده می کند. نتایج حاکی از آن است که هر دو متغیر پول درونی، بیرونی برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیرصفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند، در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0 درصد از نوساناتند. این مسأله در حالی است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد می باشد.
تحلیل های انجام گرفته با استفاده از الگوی خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلی حقیقی اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونی و درونی آن طی بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تأثیرات وارده از سوی پول درونی و بیرونی بر سطح تولید حقیقی تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل می نمایند.
نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایی فصلی و تکنیک هگی نیز حاکی از عدم وجود رابطه همگرایی میان پول درونی و بیرونی با تولید ناخالص داخلی حقیقی و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت ها الست. به این ترتیب فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران تائید می شود و در عین حال مشخص می شود که متغیر مهمی که قادر است تولید را طی بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد، نرخ ارز است.
آزمون های فو ق به خوبی نشان داد که مقامات پولی می توانند با هدف تورم زدایی از سیاست های پولی بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تأثیر قابل توجهی از تغییرات حجم پول نمی پذیرد.
طبقه بندیP24,E51:JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Money neutrality has been the focus of numerous studies in recent decades. There are a great deal of findings about the way monetary policies impress real sectors, though there is not a clear undrestanding about the final effects of this variable. this study is devoted to examine the long run relationship between real GDP, money outside and inside money), consumer price index, and exchange rate (within the period of 1959-2002), using econometric methods such as TS (Two Stage), Engle Granger, Autoregressive Distributed Lag (ARDL), Johanson-Joselios co-integration and HEGY tests. The results show that both inside and outside money have approximately the same but mirror-like effect on real production. They are also able to explain 0.25 and 0.33 percent of GDP Variations, respectively. However exchange rate's role in this regard is about 16 percent. This analysis has doe by using ARDLmethod shows that the elasticity of GDP to changes in inside and outside money is 0.403 and -0.395 respectively. In other words the impact of these two variables on GDP are the same but mirror-like. Finally the results of Seasonal cointegration and HEGY test defines no co-integration among inside money, outside money and GDP but a non sperious relation among inside money, outside money and CPI. Thus the hypothesis of money neutrally is accepted in Iran's economy, and also it becames clear that the exchange rate is one of those important variables affecting production in the long run. What can be recommended here is that
monetary authorities can apply monetary policies for deflator goals, as production level is not affected by changes in money supply.
JEL Classification: P24, E5l.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-integration
  • HEGY Test
  • Inflation
  • Neutrality of Money
  • Outside Money
  • Production