جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال

نویسنده

چکیده

روند فزاینده وابستگی اقتصادی متقابل کشورهای جهان، به واسطه رشد تجارت فرامرزی، نقل و انتقال بین المللی سرمایه و تحولات اساسی فناوری، که به جهانی شدن اقتصاد شهرت یافته، مهمترین پدیده دهه اخیر بوده است. این پدیده در کنار فرصت های عظیمی که خلق کرده، نگرانی های زیادی را از جمله در زمینه اشتغال موجب شده است. دراین مقاله رابطه بین جهانی شدن اقتصاد وسطح اشتغال (نرخ بیکاری) در هیجده کشور برای دوره زمانی 2000- 1980 از طریق ابزار ضریب همبستگی و آمارهtمطالعه و بررسی شده است. برای اندازه گیری کمی جهانی شدن اقتصاد از سه شاخص نسبت صادرات به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبتا FDI به GDP استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، درمطالعه انفرادی کشورها، ضریب همبستگی در برخی کشورها دارای علامت منفی (عمدتآ کشورهای آسیای شرقی) و در برخی کشورها دارای علامت مثبت (عمدتآ کشورهای آمریکای لاتین) بوده است. در مطالعه همزمان کشورها، از طریق میانگین سری زمانی شاخص های جهانی شدن اقتصاد و نرخ بیکاری، علامت ضریب همبستگی در هر سه مورد منفی و برای شاخص سهم مصنوعات از صادرات معنی دار بوده است. همچنین همبستگی بین نرخ بیکاری، سرعت جهانی شدن اقتصاد، در چارچوب شاخص مرکب تعریف شده، مطابق انتظارات و در سطح معنی داری بوده است.
طبقه بندی jel:f02

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The globalization, creating numerous opportunities, has caused some important
concerns, in particular, for employment and inequality. In this paper, the relation of
globalization and employment, for eighteen countries in 1980-2000, has been analyzed by coefficient of correlation and t- test. The ratios of trade to GDP, and
FDI to GDP, and the share of manufactures in exports measure the global economic
integration- or globalization. On the bases of the correlation analysis for each country, the coefficient sign has been different. In simultaneous study, the
coefficient sign of correlation has been negative in all cases and significant for the
share of manufactures in exports. Also, the correlation between unemployment rate and the pace of globalization has been as expected and significant
The empirical analysis indicates that active participation in world economy
global economic integration" can effectively reduce unemployment rate provided
that entry of FDI accelerates the share of manufactures in exports. And this certainly
requires macroeconomic stability and the improvement of productivity.
JEL Classification: F02.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization (the growing integration of the world economy)
  • of Manufacture In Exports
  • Ratio of Fm to GDP
  • Ratio of Trade (Exports) to GDP
  • Unemployment rate