تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق کارایی مصرف نهایی انرژی در صنایع بزرگ ایران با استفاده از یک تابع تقاضای تعدیل جزیی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ضرایب مدل شامل نرخ تعدیل پویا، کشش های قیمتی مستقیم و غیرمستقیم کشش های درآمدی و ضریب سرمایه بری بوده که به تفکیک حامل های سه گانه انرژی شامل: برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی با استفاده از آمار ترکیبی دوره (378 1-358 1) برآورد گردیده اند. مدل برای دو گروه صنعتی (صنایع با انرژی بری بالا وانرژی بری پایین) و کل صنعت به طور جداگانه برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که ضریب برآورد شده نرخ تعدیل پویا یا نرخ تصحیح خطا در تقاضای نهایی فرآورده های نفتی دارای بیشترین مقدار ودر مورد برق کمترین مقدار را داشته است. هر سه حامل در غالب موارد دارای کشش قیمتی پایین بوده اند. ضریب سرمایه بری در دو حالت برق و فرآورده های نفتی بر روی کارایی اثر مثبت داشته در حالی که بر کارایی مصرف گاز طبیعی اثر عکس را نشان می دهد.
طبقه بندیQ43,Q41,JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Using a partial demand adjustment function, the present study seeks to analyze and estimate the end-use energy efficiency in major Iranian industries. Coefficients of the model include dynamic adjustment rate, direct and indirect price elasticity, income elasticity, and capital intensive coefficient which have been estimated separately for the three energy carriers of electricity, natural gas, and oil derivatives through using panel data of 1979-1999. The model has been estimated for both high
energy intensive and low energy intensive groups, as well as industries in general
Findings of the study show that the estimated coefficient of dynamic adjustment rate or error correction coefficient in the end use of oil derivatives was at its highest and in electricity was at its lowest All the three energy carriers had almost always low price elasticity. Capital intensive coefficient had positive impact on efficiency
whereas it showed a negative impact on the use of natural gas.
JEL Classification: Q41,Q43.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Adjustment Rate
  • End Use Energy
  • Energy Efficiency
  • Energy Intensity
  • Partial Adjustmen Model