اهداف سیاستی قیمت گذاری حامل های انرژی در اقتصاد ایران

نویسندگان

چکیده

روند قیمت های نسبی حامل های انرژی به ازای شاخص بهای عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی صادرکننده انرژی همسویی ندارد. این روند ناشی از اعمال قیمت های حمایتی دولت در بازار حامل های انرژی بوده که سبب جانشینی حامل های انرژی به جای سایر نهاده های اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت های حمایتی که با پرداخت یارانه برای حامل های انرژی هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادی، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومی قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون های مختلف آماری و مشاهدات تجربی برای اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجرای سیاست حمایتی قیمت برای حامل های انرژی فرضیه انطباق روند یارانه حامل های انرژی با ادوا ر سیاسی چرخه های تجاری اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکای به مشاهدات تجربی و آزمون های آماری فرضیه مذکور تائید گردید.
طبقه بندیD78,Q48,Q43 JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Price ratio of energy carriers on factor costs of production in Iran's economy shows a trend, which is not consistent with those of industrial economies and even some energy exporting economies. The mismatch, initiated from heavy subsidizing energy carriers by the government, has caused substitution of energy carriers in place of other inputs, i.e. labour and capital.Although the policy maker has
announced boosting economic growth, raising employment and keeping cost of living low, as the goals of the ceiling price policy, the investigations carried out in this paper illustrate that the policy has not met its publicly announced goals
To identify the policy goals of subsidizing energy carriers we conjecture, along the line of political business cycles theory, that the policy maker has subsidized energy carriers to attract votes of voters. Comparing the trend of energy subsidies with the timing of election periods reveals that political cycles can partially explain
the trend of energy subsidy in Iran's economy.
JEL Classifications: Q43, Q48, D78

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Intensity
  • Energy Prices
  • energy subsidy
  • Political Business Cycle