اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طی دوره 75- 1365 می پردازد. قسمت تقاضای اقتصاد را می توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضای نهایی داخلی، تغییرات تقاضای واسطه ای یا تقاضای بخش های تولیدی برای محصولات واسطه ای که بیانگر تغییرات تکنولوژی تولید می باشد، تغییرات تقاضای خارجی (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینی واردات). علاوه بر اینها تغییرات بهره وری نیز می تواند نقش درخور توجهی بر اشتغال داشته باشد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلی برای محصولات نهایی 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینی واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژی 53/0 درصد بوده است. همچنین تأثیر بهره وری بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است.
طبقه بندی JEL: J64.J21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This Paper Studies the impact of the factors on the demand side on employment changes during 1986-1996. The demand side of the economy can be analyzed on the basis of: the changes of the final domestic demands, intermdiate demand changes or the demand of the manufacturing sector for the intermediary products which indicates the technological changes of the production, changes of the foreign demands (export expansion) and change in the combination of demands (imports substitution). In addition, the productivity changes can also have a consideralie role on employment.
The result of this study shows that in the time period of 1986-1994, the average growth rate of employment has been 3. 01% per year in which the impact of the domestic market for the final products was 1. 5%, the impactr of the export expansion was O. 18%, the impact of the import substitution was 1. 47% and the impact of the technological changes was O. 53%. Also the impact of the productivity
on the employment growth was about 0. 68%
JEL Classification: 121, J64.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • Export Expansion
  • Imports Substitutions
  • Input-Outpot
  • productivity