محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه

نویسندگان

چکیده

هدف از مقاله حاضر بازنگری عملکرد اقتصاد ایران از سال 1350 تا 1377 و اندازه گیری اهمیت نسبی منابع ارزی، پس اندازهای داخلی و منابع بخش دولتی در رشد اقتصادی ایران است که به وسیله یک مدل ساده سه شکافه پیگری شده است نتایج حاصله نشان می دهد که ارتباط مثبت، قوی و معنی داری مابین سرمایه گذاری و نرخ استفاده از ظرفیت وجود دارد.
الگو سپس برای دوره 1378 تا 1383 تحت دو سناریو یا دو مسیر رشد gdp، 5/5% و 6% شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران محدودیت منابع مالی دولت یا پس اندازهای بخش دولتی تا پایان برنامه سوم رشد اقتصادی را محدود می کنند. در عین حال بایستی توجه داشت که درآمد دولت شدیدا به درآمد حاصله از فروش نفت متکی است همچنین از دیگر نتایج که می توان اخذ کرد اینست که سرمایه گذاری مورد نیاز برای رشد یک درصد نرخ استفاده از ظرفیت در سناریوی اول 7/3% gdp و در سناریوی دوم 7/2% gdp است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A three Gap Model was developed and estimated using time series data for the 1971-1989 period. Estimates showed a positive and significant impact of investment on of the capacity utilization rate of the Iranian economy. The model was simulated over the period of 1999-2004, taking the Third Development Plan's objectives as the target GDP growth rates, which were %5. 5 and %6 per annum in their respective order. The fiscal constraint seems to be binding GDP growth until the end of the Third Development Plan, which is not unexpected when we consider the heavy government involvement in the economy during the period from which the data were drawn. Furthermore due to heavy dependence of government revenues on oil exports, there is a possibility of some overlap between foreign exchange and fiscal constraints in the case of Iran. The fmdings also indicate that investment would need to grow by %7. 3 and %7. 2 of GDP in the two scenarios respectively in order to achieve a capacity utilization rate growth of%1 per annum.
JEL Classification: F47, F43.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Exchange Rate Gap
  • Fiscal Gap
  • Government Saving
  • Three Gap Model