پیش بینی تقاضای انرژی دراقتصاد ایران براساس روش تجزیه

نویسنده

چکیده

در این تحقیق میزان تقاضا یا مصرف نهایی حامل های سه گانه انرژی در بخش های تولیدی اقتصاد ایران شامل بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل با استفاده از یک الگوی تجزیه و برای یک دوره 15 ساله در قالب سه گزینه (نرخ رشدتولید بالا، پایین و روند) پیش بینی شده است.. نتایج پیش بینی تقاضای برق و گاز طبیعی نشان می دهد که در هر سه گزینه در طول سال های مورد پیش بینی با تشدید مصرف ناشی از عوامل ساختاری و شدت انرژی مواجه هستیم. نتایج نشان دهنده صرفه جویی قابل ملاحظه مصرف فراورده های نفتی ناشی از کاهش شدت انرژی در گزینه های اول و دوم است.
طبقه بندیJEL :Q49,Q41

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Using a decomposition model for a 15-ye_lr period in the form of the three
scenarios of high, low and trend production growth rate, this study has predicted the
demand (End - Use) for the three energy carriers in the eGonomic production sectors include of, industry, agriculture, services, and transportation in Iranian Economics.
The results show that the demand expansion p lth for gas and electricity is sharp.
This means that due to the structural effects r nd energy intensity effects we are
witnessing an increase in consumption in all the three scenarios. The results also
indicate considerable savings in the consumption of oil derivatives resulting from a
decrease in energy intensity in low and high gro'll.1h rate scenarios.
JEL Classification: Q41, Q49

کلیدواژه‌ها [English]

  • DecomposHion
  • End-Use Energy
  • Intensity
  • Production Effects
  • Structural Effects