دوره و شماره: دوره 40، شماره 2، تیر 1384 (شماره 69 - تابستان 84)