دوره و شماره: دوره 40، شماره 2، تابستان 1384 (شماره 69 - تابستان 84) 
5. براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران

ریحانه گسکرى؛ مصطفى عیدانى؛ علیرضا اقبالی