براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نویسندگان ضمن مروری بر مطالعات صورت گرفته در خصوص تقاضای حمل
و نقل ریلی با استفاده از مدل فیتزوری و اسمیت (1998) به براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در دو بخش مسافری و باری با استفاده از روشی ARDL اقدام کرده اند. مطالعات آنها نشان می دهد که در بخش مسافری، رشد تقاضای حمل و نقل ریلی مسافر در بلند مدت تحت تأثیر رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت بلیط اتوبوس مسافربری، طول خطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل نفر- کیلومتر به قیمت ثابت است. این مسأله در مورد حمل بار تحت تأثیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت حمل بار توسط کامیون، طول خطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل تن-کیلومتر به قیمت ثابت است. در هر دو مورد تقاضا برای حمل و نقل بار و مسافر، متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر گذارترین متغیر است.
طبقه بندی JEL:R41

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the present article, the authors, reviewing the studies conduct, estimate the demand function for passenger and cargo transportation by railway using Fitzory and Smith (1998) models and ARDL method. Theory studies show that in the passenger transportation sector, demand growth for passenger transportation, in the long-run is affected by gross domestic product (GDP) and price index of bus ticket, the long of railway line, income resulting from the proportion of passenger-KIn to fixed price. In other hand, demand for cargo transportation in the long-runs is affected by gross domestic product (GDP), price index of truck rent, income resulting from the proportion of Ton-KIn to fixed price. In any case about transportation railway, gross domestic product is variable effectives in transportation
demand function both passenger sector and cargo sector.
JEL Classification: R41.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto-Regressive
  • Cargo
  • Demand function
  • Distribution Lags
  • Passenger
  • Railway
  • transportation