تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادرکننده مواد خام

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادر کننده مواد خام با استفاده از مدل "رهیافت میانگین- واریانس " مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که این کشورها بیش از میزان مورد نیاز، ذخایر ارزی را به صورت دلار و مارک نگ!مداری می کنند. علاوه بر این ترکیب پولی ذخایر ارزی این کشورها تحت تأثیر ریسک ناشی از نگهداری ذخایر ارزی، پول رایج در بدهی خارجی کشورها و پول حاکم در جریان تجارت کشورها است.
طبقه بندی JEL:G11,F31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The paper present a model for selecting an optimal foreign exchange Reserves portfolio for Resource Based countries, using mean variance approach. The model described here focuses on the relationship between the composition of Reserves and impact of return and risk of the investment in each foreign currency. Results reveal
that the currency composition of Reserves has been influenced by Risk and return associated with holding Reserves assets denominated in different currencies. So that, share of each currency in composition of forein exchange Reserves have negative
relationship with risk of each currency in Reserves asset.
JEL Classification: F31 ,G 11.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Currency Composition of Reserves
  • Mean-Variance Approach
  • Resource Based Countries