بررسی تأثیر آموزشی افراد جویای کار بر طول دوره بیکاری آنها (مورد مطالعه شهرستان شیراز)

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر آموزش نیروی انسانی بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار است. برای دستیابی به این هدف. بازار کار شهرستان شیراز به عنوان جامعه مورد مطالعه درنظر گرفته شد. سپس با به کار گیری یک الگوی دوره زمانی و با استفاده از اطلاعات مربوط به افراد جویای کار ثبت نام شده در اداره کار شهرستان شیراز به بررسی تأثیر عوامل مختلف از جمله آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار پرداختیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آموزش نیروی انسانی تأثیر مثبت و معنی داری بر کاهش طول دوره بیکاری افراد دارد. در این میان آموزش آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد نقش مؤثرتری نسبت به سایر مؤسسات آموزشی از خود به جای گذاشته است.
طبقه بندی: J64,C41:JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main Purpose of this paper is to estimate the effects of training on the unemployment duration of unemployed workers. In doing so, following Loncaster (1979), we use a method for the parametric estimation of the determinants of the unemployment duration distribution. This method is applied to Shiraz labour market data.
The results indicate that, unemployment duration is negatively influenced by general training. However, the effects of short run technical and professional training provided by the private sector is more significant. This result supports the view that, when training can affect labour productivity, it can be one of the most important tools to support the unemployed workers and to facilitate their
reemployment.
JEL Classification: J64,C41.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical and Professional Training
  • Training and Labour Market
  • Training and Unemployment Duration