بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد و ریسک آن با استفاده از روش تنوع بخشی ایوانز و آرچر در فاصله زمانی مرداد ماه سال 373 1 تا شهریور ماه سال 384 1 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه سبد اوراق بهادار و ریسک آن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که برای از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک تا چه حد می توان اندازه سبد اوراق بهادار را افزایش داد. نتایج نشان می دهد که ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام با یک خط مجانب کاهش یافته و این خط مجانب در سبد 36 سهمی به متوسط ریسک سیستماتیک بازار نزدیک می شود. به عبارت دیگر ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعا کاهش پیدا می کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از 36 سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی ناچیز می شود و یا ریسک غیرسیستماتیک تقریبااز بین می رود.
طبقه بندی: M52,G11,D18:JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present paper deals with the relatic,nship between portfolio sizes and unsystematic risk using diversification met hoc introduced by Evans & Archer for monthly data in Tehran stock market during I _ 94-2003. The results show that there is an inverse but significant relation between the portfolio sizes and unsystematic risk. It also shows that the unsystematic risk can be eliminated by increasing the portfolio size. Specifically, we have shown tllat the portfolio risk reduced as the number of securities increased in an asymptotic way in which the asymptotic line will be converged to the average systematic risk of the market at a portfolio including 36 securities. In other words, the unsystematic: risk reduces dramatically as securities increase and when it reaches beyond 36 securities, then the diversification
effect will be reduced and / or unsystematic risk will be nearly vanished.
JEL Classification: D18,G 11 ,M52.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio
  • Portfolio Size
  • Stock Return
  • systematic risk
  • Tehran Stock Exchange
  • Unsystematic Risk