مدل مالیاتی بازی های ریاضی در وضعییت گریز مالیاتی و تبانی

نویسنده

چکیده

در این مقاله مدل نظری بازی های ریاضی در ارتباط با گریز مالیاتی و فساد در سیستم مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است، که درآن مرکز کنترل مالیاتی می تواند بازرسان مالیاتی را از دو دسته صادق یا غیرصادق به کار گیرد. امکان تبانی بازرسان غیرصادق با مالیات دهندگان وجود دارد. در این مدل یک بازی سه نفره در عکس العمل بین مالیات گیرنده، مالیات دهنده و بازرس صورت می گیرد. مالیات گیرنده به دنبال یافتن یک استراتژی از میان گزینه های ممکن است تا درآمد خالص خزانه بهینه شود. استراتژی های مالیات گیرنده (دولت) و تابع هدف (تابع درآمد) آن، توصیف و در نهایت استراتژی بهینه مالیات گیرنده نسبت به استراتژی های طرفین بازی و پارامترهای مدل به دست می آید.
طبقه بندی:C72,C71:JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the present paper, the theoretical model of mathematical games is examined with respect to deviations which may occur in tax reports and corruptions that may be found in tax organizations.
Suppose that tax control center can employ tax inspectors of two types: "honest" or "dishonest" inspectors. In this paper, we propose a model in which the dishonest inspectors may operate in collusion with tax payers is considered. In this case, a tripartite game takes place amongst tax control center, tax payers and inspectors. Tax collector tries to find a strategy amongst possible choices in order to optimize the net income of the treasury.
The strategies of tax collector (government) and its target dependent (income function) is described, and finally the optimum (the best) strategy of the tax collector in comparison with strategies of the two sides of the game and parameters of the model are founded.
JEL Classification: cn, C7l

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bribe
  • Collusion
  • Honest and Dishonest Inspectors
  • Strategy
  • Tax Control
  • Tax income