رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران)

نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله معرفی یک مدل رشد درون زا برای بررسی ارتباط بین رانت جویی، رشد اقتصادی است. در حالی که مدل های کلاسیک به اهمیت نیروی کار و سرمایه در رشد اقتصادی تاکید دارند، مدل های رشد درون زا به اهمیت ترتیبات نهادی و ساختاری در تبیین رشد اقتصادی اشاره می کنند. مشکلی که در خصوص بررسی تجربی اثرات رانت جویی بر رشد اقتصادی و جود دارد، عدم امکان اندازه گیری رانت جویی است. این موضوع سبب شده که محققان از جانشین های مختلف برای. این متغیراستفاده نمایند. در این مقاله از نرخ متوسط تعرفه. اختلاف بین نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی و اندازه دولت به عنوان جانشین فعالیت های رانت جویانه استفاده شده است. برأوردها نشان می دهد که اثر این متغیرها بر رشد اقتصادی، طی سال های 80- 1338 در ایران منفی بوده است. طبقه بندی JEL: 72D، 79D.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this paper is introduing one endogenous growth model for analysis realation between rent - seeking and economic growth. while traditional models stressed the importence of labor and capital for economic growthendogenous growth models believe that institutional and structural arrangments play a key role in explaning economic growth.
There is a problem in dealing with emprical evidence effects of rent - seeking on economic growth- namely: measuring rent - seeking. This problem is caused, in emprical studies use different proxy for rent - seeking Variable.
In this paper is used of averge tarrif rate and goverment size for rent -seeking variable. The estimate of growth equation shows that rent -seeking had a negative effect on economic growth during 1960-2002 in Iran.
JEL Classification: D72, D79.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Endogenous
  • Public Choice
  • Rent-Seeking
  • Structural Arrangments