دوره و شماره: دوره 39، شماره 4، دی 1383 (شماره 67 - زمستان 83) 
بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران

دکتر غلامعلى رییسى اردلى؛ دکتر حسن کلباسی؛ مهدی رییسی