بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، شاخص تجارت در، ن صنعت (IIT) ایران با استفاده از معیار گروبل و لوید، بر اساس طبقه بندی شش رقمی کدهای تعرفه ای (HS) محاسبه گردیده و به عنوان متغیروابسته مدل رگرسیونی تجارت درون صنعتی به کار گرفته شده است. در مطالعه حاضر، برای بررسی دقیق تر و کسب نتایج قابل اطمینان، از روش برآورد پانل برای بررسی عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت به تفکیک عوامل خاص کشوری، در دوره زمانی 2001-1997 استفاده گردیده است. بر اساس نتایج این مطالعه، تشابه درآمد ناخالص ملی و اندازه بازار دو کشور موجب تقویت تجارت درون صنعت متقابل آنها می شود.، از طرف دیگر تفاوت در سطوح درأمدی و اندازه بازار کشورهاIIT را محدود می کند. همچنین تجارت درون صنعت با مسافت بین دو کشور همبستگی منفی دارد. متغیرعدم توازن تجاری هیچ گونه اثر معنی داری برIIT ندارد. در مجموع نتایج مطالعه حاضر، نشانگر اهمیت عوامل تعیین کننده خاص کشوریIIT است. این در حالی است که نظریه های تجارت درون صنعت، اصولأ ویژگی های صنعتی را مدنظر قرار می دهند.طبقه بندی JEL: F14، O24.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper, some of the various sources of intra industry trade described in the
literature, are combined in a panel regression analysis to determine if this proposed
behavioral causes could be empirically verified. The dependent variable is Grubel &
Lloyd index. The index is measured at the 6-digit level of harmonized commodity
description and coding system in the period 1997-2001. The results of our econometric study support the hypotheses put forward in literature as far as the
common characteristics of the countries in question are mostly concerned. Thus, the
regression coefficients of the average gross national income, income inequality,
average country size, inequality in country size and distance, all have the expected sign and are statistically significant in 10 percent level in the fixed effect model. The
trade imbalance coefficient has its expected negative sign and is statistically
insignificant.
JEL Classifacation: F14, 024.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Country Specific Determinants
  • Fixed Effect
  • Income Inequality
  • Intra-industry trade
  • panel data