بررسی روند تمرکز بازارهای جهانی محصولات منتخب کشاورزی و تاثیر آن بر درآمد ارزی غیرنفتی أیرإن

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به دنبال بررسی ساختار بازار کالاهای صادراتی کشاورزی ایران (پسته، خرما، انگور و سیب) هستیم. برای بررسی تحولات در بازارکالاهای فوق به سنجش تمرکز جهانی بازارهای مزبور در طی دو ره زمانی 1961- 2001 میلادی پرداخته ایم. این مقاله درصدد بررسی ساختار بازار کالاهای صادراتی فوق از حیث رقابتی یا انحصاری بودن، مشخص نمودن تمرکز جانب عرضه در این بازارها و ارزیابی اثر تمرکز بازار جهانی این محصولات در درآمد ارزی ایران أست. نتایج بررسی اثر سهم بازار 4 کالای کشاورزی ایران (پسته، خرما. انگور و سیب) نشان دهنده آن است که تنها سهم بازار پسته کشور تاثیرمعنی داری در تمرکز بازأر جها نی داشته است و در هیچ یک از این بازارها، تمرکز بازار جهانی اثر معنی داری در متوسط قیمت جهانی نداشته است. همچنین ساختار بازار، تنها در بازار پسته تاثیر مثبت بر درآمد ارزی ایران داشته و در بازارهای دیگر ساختار بازار تاثیر معنی داری در درأمد ارزی نداشته است.طبقه بندی JEL: Q17.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This research is concentrated on elaborating the structure of the selected
agricultural export commodities in Iran, namely; apple, grape, date, pistachio.
In order to find the functioning of these markets, the concentration ratios in each
of these markets have been analysed for 1961-2000 period.
This study is considering the structure of these markets ITom competition point of view, and explaining the concentration degree in supply side of the market as well demand side, and also evaluating the effect of the concentration on the non-oil export income of Iran.
Investigating the market share of the above four commodities for Iran revealed that the market share for pistachio is the only one which has a significant effect in the concentration ratio of the world pistachio market and the concentration ratio in none of these markets have any significant effect in the average world price of that commodity. Finally it is found that only the structure of pistachio market has a significant effect on the non-oil income of Iran.
JEL Classification: Q17.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Commodities
  • concentration
  • Effective Monopoly
  • Export
  • Market Structure