برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی)

نویسندگان

چکیده

با نگاهی کوتاه در ادبیات جدید اقتصادی. به این نکته حائز اهمیت می رسیم که تورم، بیکاری نقش مهمی در عرصه اقتصاد داشته است و در ایران دو معضل بیکاری و تورم همواره باعث به وجود آمدن مشکلات در اقتصاد و جامعه گردیده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که به برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی پرداخته و سپس نگاهی کوتاه به عملکرد و پیش بینی برنامه سوم توسعه در مورد دستیابی به نرخ بیکاری مطلوب می اندازد. برای این منظور با ارائه یک چهارچوب نظری، به کارگیری منحنی آرمی که نشأت گرفته از منحنی لافر استء به برآو رد نرخ بهینه بیکاری 9/6 درصد برای اقتصاد ایران پرداخته است و سپس با استفاده از تحقیقات جرج پری، گوردون با تأکید بر انتظارات قیاسی، نرخ بیکاری طبیعی 6/10درصد برای اقتصاد ایران محاسبه گردید. نتایج کسب شده فرضیه معنی دار بودن اختلاف میان نرخ بیکاری طبیعی، نرخ بهینه بیکاری را تأیید می کند و همچنین عملکرد و پیش بینی نرخ بیکاری در اقتصاد کشور در سال های اخیر، در جهت رسیدن به بیکاری بهینه در این تحقیق برآورد زده می شود. آمار، اطلاعات مورد استفاده از منابع آماری معتبر. برای دو ره زمانی 1379- 1350 به دست آمده اند. طبقه بندی JEL: J21، 23 J، 64 J.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper optimum rate of unemployment has been measured and compared it with the natural rate, using the reliable statistical resources during 1972-200 l. Results show that, there is a significant difference between optimum and natural rate
of unemployment. The optimum rate is estimated using the quadratic regression of the Loafer curve and the simulation model to confirm regression coefficients. The natural rate is estimated by the George Perry & Gordon researches and comparative expectation models. Our conclusion implies that the difference between the optimum and natural rate is due to the misuse of instrumental variables in the model, where as the difference between the natural rate and present rate of unemployment in Iran is the result of surplus supply of labor and the lack of equilibrium in supply & demand of labor. The estimation of unemployment also is done, considering the third development planning to gain an optimum rate in this paper. The simulation results
confirm the induced coefficients and studying the inflation unemployment trade off
confirms the existence of Phillips curve in Iran.
JEL Classification: J21, J23, J64.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loafer curve
  • natural rate of
  • optimal rate of unemployment
  • Phillips curve
  • supply & demand of labor