تحلیلی بر روند نرخ موثرداخلی ارز در ایران

نویسنده

چکیده

گر چه نرخ واقعی داخلی ارز- دو کالایی از لحاظ نظری به شکل نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله به غیرقابل مبادله قابل تعریف است (به منظور تعیین درجه رقابت پذیری این دو بخش) اما در عمل اندازه گیری صحیح آن در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مشکل است. معمولآ اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص های پایه مخارجی نرخ واقعی داخلی ارز- دو کالایی در قالب آمار سالانه قابل دسترس است ولی آمار غیرتجمعی GDP برحسب ارزش افزوده بخش های اقتصادی، مورد نیاز برای محاسبه شاخص های پایه تولیدی در اغلب کشورها قابل دسترس نیست. از اینرو در محاسبه شاخص های پایه تولیدی نرخ واقعی داخلی ارز از روش های جایگزین استفاده می شود. در این صورت شاخص های پایه تولیدی و مخارج نرخ و اقعی داخلی ارز- دو کالایی در کشورهای در حال توسعه ممکن است به طور معنی داری نسبت به یکدیگر واگرا باشند. برای کشورهایی که اطلاعات مربوط به GDP بر حسب بخش های اقتصادی در دسترس است. محاسبه شاخص های پایه تولیدی به عنوان یک معیار کنترل نمونه های پایه مخارجی مورد استفاده قرار می گیرد
با توجه به تأثیر متفاوت عوامل مختلف بر نرخ داخلی و خارجی ارز. این سؤال مطرح می شود که از بین انواع مختلف نرخ های واقعی ارز. اندازه گیری کدامیک به شکل صحیحتر امکان پذیر بوده، کدامیک برای ایران مناسب تر است؟ طبقه بندی JEL: O24، 31 F.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Although the theory of the internal RER is well developed, nevertheless, the actual computation of the different versions of the internal RER pose both conceptual and empirical problems especially for developing country including Iran. Necessary data for computing different Indexes of two goods internal RER are collected annually' indeed it can be hardly accessed through using unaggregate data in terms of value added of GDP. Therefore, in developing countries, every
production or expenditure base Index of the internal RER may be meaningfully
diverges ftom each other. Computation of production base indexes of the internal
RER using production sectoral data for countries is as a measure for controlling
expenditure base indexes.
JEL Classification: 024, F3 I.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective Internal Real Exchange Rate
  • External Competitivness
  • Internal
  • Tradable and Nontradable Goods
  • Unit Price Law