آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟

نویسندگان

چکیده

مطالعات زیادی در دهه های اخیر، در خصوص تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولی در خصوص علل آن بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد.
در این تحقیق از داده های 0 8-338 1 (1 0 0 2- 0 96 1) برای انجام تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم، سیاست های پولی از سه روش اقتصاد سنجی همچون روش انگل- گرنجر، روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و روش یوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد 10 درصدی حجم پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها به میزان 3 درصد خواهد شد. همچنین فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران پذیرفته نمی شود، در ضمن تولید 9 شاخص قیمت کالاهای وارداتی و نرخ ارز از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایرانند.
نتایج حاصل از روش تابع عکس العمل و تجزیه واریانس نشان می دهد که پول در اقتصاد ایران متغیری درون زاست و بنابراین مقامات پولی قادر به کنترل آن نیستند. سرانجام نتیجه دیگر به دست آمده از این روش آنست که، چون اثرات تورمی ناشی از اعمال سیاست پولی در یک دوره ظاهر نمی شود، بنابراین سیاست پولی فعال توصیه نمی شود. طبقه بندی JEL: E31.P24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Inflation has been the focus of numerous studies in the recent decades, both for
developing and under developing countries. Although there is a general
understanding about the consequences of inflation, its causes and cures are still controversial issues amongst economists. This study considers much empirical evidence and indicates the shortcomings of the other studies.
We have used data nom 1960 to 2001. Three econometric methods, such as Engle& Granger, Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)' and Johanson
Joselious co integration test - have been used to examine the long run relationship between inflation rate and monetary policies. Our results indicate that a 10 percent
increase in the monetary growth leads to a 3 percent increase in inflation rate. Hence
the hypothesis of monetary inflation is not accepted in Iran's economy, while out
put, import price index and exchange rate are of the most important in influencing
inflation rate in Iran. Our results also nom VDCF and IRF methods show that money in Iran's economy is endogenous and therefore monetary authorities do not
have any control on it. Finally it was resulted that since inflationary effects of money
growth certainly last in more than a period, using active monetary policies is not recommended.
JEL Classification: F31, P24.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDL
  • Inflation
  • IRF
  • monetary policy
  • VDCF