بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران که حدو د 4/1 تولید ناخالص داخلی و 30 درصد جمعیت فعال کشور را به خود اختصاص داده. بخش کشاورزی است.
بخش کشاورزی ابزار قوی برای کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) به شمار می رود که توسط آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. همچنین رشد تولید در این بخش موجب کاهش فقر در این کشورها گردیده است. از طرفی از مهمترین عوامل موثر در ارزش افزوده کشاورزی هزینه های دولت در این بخش است.
در این پژوهش سعی شده با بررسی تأثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر فقر روستایی در کشور اهمیت این بخش بیش از پیش مشخص شود. بنابراین در ابتدا به معرفی مدل مورد نظر پرداخته می شود که این مدل با استفاده از روش2SLS برأورد می گردد. این مدل بر اساس سیستم معادلات همزمان و تأثیر متقابل متغیرها بر روی یکدیگر طراحی شده است.
در پایان به استناد مدل مذکور، ضرائب محاسبه شده نتیجه گیری می شود که هزینه های دو لت در بخش کشاو رزی تأثیر به سزایی در ارزش افزو ده این بخش و در نهایت فقر رو ستایی در کشور دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد هزینه های دو لت در بخش کشاو رزی در سال های أینده با رشد بیشتری افزایش یابد. طبقه بندی JEL: Q18

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Growth is agriculture production has proven a powerful instrument for
developing countries to promote economic growth, development, and poverty
reduction. An addition one of the factors that plays important role in improving the
value -added in agriculture is government expenditure in this section. Despite the
significant role agriculture growth plays in the gross national product and poverty
reduction in country and effects have government expenditure on the value -added in
agriculture the amount of expenditure is not beyond 6 percent during period of
study. Agriculture is main job of rural aria and unfortunately majority of population
in this aria live under poverty line. In this essay try to inquiry effects government
expenditure in agriculture sector on rural poverty. Then model presented and it
estimated with 2SLS method. Final results in this essay show growth in government
expenditure lead to increase agriculture value -added and so decrease poverty in
rural aria in country.
JEL Classification: 013, Q18.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture Value-Added
  • Government Expenditure
  • Jinni Coefficient
  • poverty line
  • Rural