ثبات تابع تقاضای پولی در ایران

نویسندگان

چکیده

طی سال های اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رابطه رشد نقدینگی
و تورم دچار تحول شد و رابطه قوی و مستقیمی که تا قبل از برنامه سوم بین این دو متغیروجود داشت، در طول برنامه سوم مشاهده نگردید. هدف اصلی مقاله حاضر آزمون ثبات رفتار تابعی تقاضای پول در سال 1379 و پس از آن است. جهت نیل به این هدف، تکنیک همگرایی جوهانسن- جوسیلیوس (0 99 1) و داده های سالانه 1339 تا 1381 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که حجم نقدینگی (M2) با تولید ناخالص داخلی. نرخ تورم و نرخ ارز در بازار موازی ارز، همگراست. همچنین مقدار ضریب جمله تصحیح- خطا (16%.) نشان می دهد که علی رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول. حرکت به سمت تعادل در این بازار به کندی صورت می گیرد.
نتایج آزمون های CUSUM و CUSMSQ حاکی از آن است که فرضیه صفر مبنی بر باثبات بودن ضرایب را در سطح معنی داری پنج درصد نمی شود رد کرد. به عبارت دیگر می توان پذیرفت که تابع تقاضای پول در ایران باثبات است. طبقه بندی JEL: 1 E4، ES1، 24 P.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Using Johansen-Juselius (1990) co integration technique and Iranian annual data,
stability of money demand function was analyzed. We found that Mz monetary
aggregates is Co integrating with real gross domestic products (GDP), inflation rate
and exchange rate in parallel market. To analyze the speed of adjustment, we used
residual of long run model in order to estimate an error-correction model (ECM).
The coefficient of error-correction term is small (0.16) and says that the procces of
adjustment in the Iranian money market is very slow.
Application of CUSUM and CUSUMSQ test proposed by Brown, Durbin and
Evans (1975) reveal that the money demand function is stable over the whole period
and we can not reject the null hypothesis of no structural break.
JEL Classification: E41, E51, P24.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cointegration
  • Error-Correction model (ECM)
  • Money Demand Function
  • Stability
  • Stability Tests