عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیالر در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح های مرتعداری در ایران)

نویسندگان

چکیده

این تحقیق ضمن بررسی تطبیقی رهیافت های پارامتری و ناپارامتری در برآو رد کارایی، اقتصاد مقیاس، أن را به طور موردی در سطح طرح های مرتعداری سه استان کشور مورد توجه قرار می دهد. در این طرح ها مراتع با هدف حفظ، اصلاح و احیا به صورت اسناد بلندمدت، قابل تمدید به مر تعداران (دامداران) واگذار می شود.
نتایج حاصل از رهیافت پارامتری نشان می دهد که: الف- ظرفیت ارتقا،، کارایی فنی در طرح های مرتعداری به میزان 33 درصد وجود دارد ب- بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس بر فرایند تولید حاکم است. ج- حس تعلق، احساس مالکیت، شیوه های بومی مدیریت، تقسیم بندی مراتع در پایداری أنها تأثیر مثبتی دارد د- افزایش تعداد دام، تعداد بهره برداران (با ثبات سایر شرایط) به کاهش توان بیولوژیکی مراتع می انجامد ه- أموزشهای ترو یجی موفق بوده اند. از سوی دیگر نتایج رهیافت ناپارامتری حاکی از تأیید بندهای الف (با رقم 20 درصد) وب بوده و لی در رتبه بندی. استان او ل، دوم تغییر مکان می دهند. یافته های بررسی تطبیقی رهیافت ها حاکی است که: الف- هر دو رهیافت دارای قابلیت های خاصی هستند ب- بروز نتایج متناقض محتمل است ج- به کارگیری رهیافت پارامتری در تحقیقات مربوط به بخش کشاورزی و منابع طبیعی به واسطه ویژگی های أنها بسیار ضروری است ه- بالا بودن متوسط کارایی در رهیافت VRS- DEA نسبت به رهیافت SFA در بخش کشاو رزی احتمال بیشتری دارد. طبقه بندی JEL: Q12، R29

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study compares parametric and non-parametric approaches for the efficiency and
scale economics of range management projects in 3 provinces.
The DEA results indicate that: 1- There is a potential to raise technical-efficiency 33% in range. management projects; 2- Increasing return - to - scale(IRTS) is prevalent in
production process; 3- Ordering the provinces according to the level of technical
efficiency position khorasan, west-Azarbaijan, Yazd in the first, second and third place. 4
The feeling of possession and local methods of management and division of range land
has a positive impact on the sustainability of pasture landS'. 5- The increasing number of
livestock and livestock operators lead to a decline in the biologic capacity of pasture
lands. 6- Extension trainings are successful for increasing of efficiency.
The comparative study of approaches show: 1- Both have their specific potential; 2There is the possibility of contradictory results; 3- The application of the results of parametric
approach in non-parametric approach modeling reduce the possible deficiencies of the latter;
4- The application of parametric approach in the agricultural and natural resource researches
is very essential because of their characteristics; 5- The average efficiency in DEA- VRS is likely higher comparing to SF A in Agricultural and natural resource section.

JEL Classification: Q12,R29.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Huang and Liu Model
  • Parametric and Non-Parametric Approach
  • Production Function
  • stochastic frontier