"تحلیل تجربی نقش بخش های اقتصادی در تغییر نرخ بیکاری در ایران "

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا مختصرا به انواع بیکاری در اقتصاد اشاره و سپس به معرفی سیاست مدیریت تقاضا پرداخته شده است. در ادامه، ضمن بیان این نکته که بیکاری موجود در ایران ترکیبی از انواع مختلف (شامل بیکا ری اصطکاکی، بیکا ری ساختا ری و بیکاری ادواری ) می باشد، تأکید گردیده که در این ترکیب، بیکاری ساختاری از وزن و اهمیت بالاتری برخوردار می باشد. در این مقاله به برخی مطالعات تجربی صورت گرفته در خصوص تأثیر رشد اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی بر نرخ بیکاری و همچنین تبدیلات ساختاری اشتغال در بخش ها اشاره گردیده است. در پایان به برآورد دو معادله به منظور پاسخ به این سؤال که در اقتصاد ایران کدامیک از بخش های اقتصاد، نقش مؤثرتری درکاهش بیکاری داشته است، اقدام گردید. براساس نتایج بدست آمده طی دورهء (79- 1350) رشد اشتغال در بخش صنعت قادر به کاهش نرخ بیکاری نبوده، اما رشد اشتغال بخش خدمات بطور مؤثری درکاهش نرخ بیکاری در ایران نقش داشته است. از سوی د یگر، افزا یش در ارزش افزودهء بخش صنعت قادر به کاهش نرخ بیکاری نبوده. در حالیکه افزایش در ارزش افزودهء بخش خدمات به طور معنی داری نرخ بیکاری درکشور راکاهش داده است،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article explains the different kinds of unemployment and discusses the demand management policies. The paper argues that among the different kinds of unemployment the weight and importance of the structural unemployment is higher than other kinds of unemployment. The article refers to different studies concerning the effects of employment growth in different economic sectors on the unemployment rate, while mentioning the structural transformation of employment in different sectors.
to understand which sector has a stronger effect on unemployment, two models are estimated. According to the findings, during the 1971 -1990 period, the growth in industrial sector has no effect on unemployment rate while the growth in the service sector has significant effects on its reduction. Also the increase in the value added of the industrial sector has not decreased the unemployment rate, while the increase, in the service sector value added, and has a significant effect on the reduction of unemployment rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclical Unemployment
  • Frictional Unemployment
  • Relative Share of Employment
  • Structural change
  • Structural Unemployment