دوره و شماره: دوره 37، شماره 1، تیر 1381 (شماره 60 - بهار و تابستان 81)