هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران: پیش شرطها و تبیین ابزارهای سیاستی حسغ درگاهی

نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر، اتفاق نظر فزاینده ای در خصوص اینکه هدف نهایی و بلندمدت سیاستهای پولی ثبات قیمت هاست، به وجود آمده است. ولی کماکان این سئوال باقی است که برای رسیدن به هدف مذکور، سیاست پولی چگونه باید هدایت شود؟ هسته اصلی غالب نظامهای پولی استفاده از یک لنگر اسمی است. هدفگذاری تورم چارچوبی برای هدایت سیاست پولی است که در آن تصمیمات سیاستی، براساس مقایسهء تورم، آتی مورد انتظار با هدف اعلام شده برای تورم، اتخاذ می گردد. در این چارچوب، مقامات پولی یک هدف مقداری برای تورم آتی در نظر میگیرند. اگر تورم مورد پیش بینی برای افق زمانی خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولی جدیدی میکنند تا پیش بینی تورم عملکرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد. در این مقاله، پس از مروری بر ادبیات این نوع از نظام هدفگذاری، به بررسی امکان پذیری آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که الزامات و پیش شرطهای اتخاذ موفقیت آمیز هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد. بنابراین، تعریف یک مرحله گذار، جهت تحقق شرایط و الزامات پیاده سا زی ا ین سیاست، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In recent years a growing consensus has emerged for price stability as
the long-run goal of monetary policy. However, the following question still remains: how should monetary policy be conducted to achieve the price stability goal? A central feature of all of monetary regimes is the use of a nominal anchor in some form, so we will examine what role a nominal anchor plays in promoting price stability, and then basic types of monetary policy regimes including inflation targeting will be discussed.
In theory, an inflation target is relatively straightforward. The central bank forecasts the future path of inflation; the forecast is compared with the target inflation rate; the difference between the forecast and the target determines the required adjustment of the monetary policy instrument. However, the experience to date of inflation targeting countries has identified a number of complex operational and institutional issues.
This paper examines the relevene of inflation Targeting for the Iranian economy and identifies the two major prerequisites of this monetary policy framework: (1) the ability to carry out a substantially independent monetary policy with more transparency and accountability, especially one not constrained by fiscal considerations; and (2) freedom from commitment to another nominal anchor like the exchange rate. The basic theme that comes out of this analysis is that the success of this monetary regime in the Iranian economy needs to a transition stage for preparation of necessary conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Inflation Targeting
  • monetary policy
  • Nominal Anchor
  • Price Stability