بررسی اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی در ایران (78- 1345)

نویسندگان

چکیده

سیاستهای پولی، مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولی کشور درکنترل عرضه و تقاضای پول برای تاثیرگذاری بر سطح فعالیتهای اقتصادی می باشد. معمولا سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات و واردات به عنوان مهمترین متغیرهای اقتصادکلان مطرح می باشند که افزایش، کاهش ویا ثبات آنها هدفهای مورد نظر سیاستهای اقتصادی، از جمله سیاست پولی، محسوب میگردد. از این رو با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان، در این مقاله به بررسی ارتباط اشتغال ایجاد شده در بخش!مای عمده اقتصادی و متغیرهای سیالست پولی پرداخته شده است. برای تشریح روابط بین متغیرهای اشتغال، حجم نقدینگی، مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و بخش غیر دولتی برای ایران طی دوره 78- 1345 از روابط همجمعی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این براوردها نشاندهنده آنست که تغییر عرضه پول از طریق تغییر حجم نقدینگی و پرداختی به بخش غیر دولتی با تغییر اشتغال در بخشهای تولیدی، دارای رابطه مستقیم می باشد. در واقع افزایش اعتبارات پرداختی به بخش غیردولتی باعث افزایش اشتغال در بخشهای تولیدی میگردد و مطالبات سیستم بانکی ازبخش دولتی با اشتغال کل، اشتغال بخش کشاورزی و اشتغال بخش صنعت رابطه معکوس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

By considering the importance of employment and it’s role in individual and social human predestination and in another view, the role of monetary policies’ effect on the real economic variables like output and employment ended to study about cohesion of main sectors employment (agriculture, industry and services) and monetary policies variables as the chosen aim of this research. For this purpose monetary policy variables are classified by governmental and nongovernmental sectors. Cointegrationg vectors come to explain relations between variables.
The results show that monetary supply changes through liquidity volume and banking system payments to governmental sector have direct relation with differences services employment while payment to nongovernmental sector has this balance with producing sectors of employment, indeed increase of credit on nongovernmental sectors leads to entrepreneurship in producing sectors. So we suggest that in policy making among policy instrument of liquidity volume and credit variables focus on payment to nongovernmental sector with the aim of increasing employment in producing sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking System Payments to Governmental Sector
  • Banking System Payments to Nongovernmental Sectors.
  • Cointegrationg Vectors
  • Employment Vector Auto Regressive Mode
  • Industrial Employment
  • monetary policy
  • Services Employment