وقفه های تولید، سیاستهای پولی و پویایی قیمت

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تبیین این مهم است که در اقتصاد کلان به دلیل وجود وقفه های بین داده ها و ستانده ها در فرایند تولید، سیاستهای پولی توجیه تئوریک خواهند داشت و بدین ترتیب می توانند بر محصول حقیقی و اشتغال موثر بوده، موجب سیکل های تجاری حقیقی گردند. در پژوهش حاضر، این نظریه به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در چارچوب یک مدل تعادل عمومی، برای اقتصاد ایران طی دوره 79- 1338 به بوته آزمون گذارده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود وقفه تولید یک ساله در اقتصاد ایران می باشد. بر این اساس می توان گفت که وجود وقفه تولید در اقتصاد ایران، نوعی چسبندگی ایجاد کرده است و شوکهای پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی می تواند بر اقتصاد کشور موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

New Keynesian macroeconomics justifies the effectiveness of monetary policy by different theoretical arguments such as existence of long - term contracts, efficiency wages, co - ordination failure, unemployment hysrerises, small menu costs and etc. An additional theoretical model, which has recently been developed, is the output-lags model, which creates a kind of price dynamics in economies, which in turn cause monetary policy to be effective. The purpose of this paper is to show that because of lags between inputs and outputs in the Iranian economy, monetary policy can affect real output and employment and hence cause real business cycles. Using this theoretical framework and macroeconomic data, the paper tests the effectiveness of monetary policy during the period 1959-2000 and show that there exists a one - year lag in output which has led to a kind of rigidity in the Iranian economy. As a result of this, output and employment can be affected by monetary policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Economy
  • Macroeconomics
  • monetary policy
  • Output
  • Price Dynamics