برآورد تأثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تأثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تجزیه و تحلیل شده است.نتایج براورد مدل اقتصادسنجی با ادغام داده های مربوط به 37 کشور در حال توسعه، طی سالهای 1998 تا 2002 با فرض اثرات مشترک و با موزون کردن داده ها نسبت به مقاطع نشان می دهد که توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تابعی از چهار عامل طرف تقاضا یعنی درآمد،تجارت خارجی،ساختار صنعتی اقتصادو سرمایه انسانی است که می توان تأثیرشان را چنین تشریح کرد:
1-با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه،منابع مالی بیشتری از تأمین نیازهای ضروری فارغ شده و مصروف سرمایه گذاری بیشتر در زیر ساخت های فناوری اطلاعات و تقاضای IT می شود.
2-فناوری های نوین می توانند از طریق کانالهلیی مثل صادرات و واردات در کشور نفوذ کند.بنابراین هرچه صادراتو واردات کالاها و خدمات در کشوری بال باشد،یا به عبارت دیگر اقتصاد برای تجارت خارجی بازتر باشد، بیشتر در معرض نفوذ IT می شود.
3-بزرگی بخش خدمات(نماینده ساختار صنعتی اقتصاد) در اخذ IT مؤثر است،زیرا نفاوری اطلاعات،فناوری است که بیشترین کاربرد را در بخش خدمات،به خصوص خدمات اطلاعات در بردارد.
4-افراد آموزش دیده(سرمایه انسانی)هم در یادگیری و به کارگیری فناوری نوین مزیت رقابتی دارند و هم موجب ایجاد تقاضای مؤثری برای محصولات دیجیتالی می شوند، بنابراین سرمایه انسانی نیز در توسعه IT مهم است.
طبقه بندی JEL:D80.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study investigates the effect of economic variables on development of IT in DCs. The results of estimating the econometric model using pooling data method (37 developing countries during 1998-2002) with the assumption of Common Intercept and with Cross Section Weights of data, show that development of IT in developing countries is a function of four demand-side determinants:
1- By increasing per capita GDP, more financial resources are released from essential needs and the possibility of investment in IT infrastructure and the demand for IT goods will be increased.
2- New technologies can be transmitted via channels such as imports and exports. Therefore the greater imports and exports of goods and services in a country (that is, the greater openness to the foreign trade) represent the more diffusion ofIT.
3- The expansion of service sector is effective in IT adoption, because Information Technology is most applicable in service sector, especially in an Information-based service sector.
4- Educated people (human capital) are important in at least two ways. First; that educated people have comparative advantage in learning and implementing new
technologies and second, that they can raise demand for digital production.
JEL Classification: D80.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developing Countries
  • economic growth
  • Foreign Trade
  • Human capital
  • Information Technology
  • Service Sector