دوره و شماره: دوره 40، شماره 4، زمستان 1384 (شماره 71 - زمستان 84) 
9. سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد

زهرا(میلا) علمی؛ محمود شارع پور؛ سید امیرحسین حسینی