ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران

نویسندگان

چکیده

انجام تحلیل های کمی برای ارزیابی تأثیر مقررات بازار کار نیازمند ساختن شاخص هایی با استفاده از مولفه های مهم مقررات مزبور است. دراین مقاله دو شاخص مهمی که در اغلب تحقیقات تجربی استفاده می شوند با عنوان شاخص امنیت شغلی و شاخص مقررات حمات شغلی در مورد قراردادهای دائم برای ایران محاسبه شده است. شاخص امنیت شغلی هزینه تنزیل شده انتظاری در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وی از بنگاه درآینده را محاسبه می کند.
این شاخص سه مولفه مهلت قانونی فسخ قرارداد، میزان پرداخت برای اخراج موجه و میزان پرداخت برای اخراج ناموجه را در بردارد.روند شاخص امنیت شغلی نشان دهنده آن است که در میان 37 کشور،قانون کار ایران از نظر شاخص مزبور دارای رتبه 35 است. این شاخص پس از تصویب قانون کار جدید در سال 1369 نسبت به قانون کار قبلی،نزدیک به دو برابر افزایش یافت.شاخص کلی مقررات حمایت شغلی برای قراردادهای دائم است که در آن همزمان،الف.توانایی کارفرما برای اخرج کارگر به واسطه الزامات شکلی به شدت محدود شده است، ب.هزینه های مستقیم اخراج بسیار بالا است و ج.اخراج بر حسب مولفه هایی مانند نحوه تعریف اخراج موجه و ناموجه،در طول مدت دوره آزمایشی، حوزه اختیارات دادگاه و غیره بسیار دشوار است.
طبقه بندی JEL :k31,J41,J63 .
شاخص امنیت شغلی(JS)،
قانون کار،
هزینه های اخراج،
سیاست های حمایت شغلی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Evaluating the impact of labor market regulations on various labor market variables requires these regulations to be quantified in the form of indices. This paper calculates two main indices: Job Security (JS) and Employment Protection Legislation (EPL) for regular employment. The evolution of JS shows that after some years of relatively low employment protection (1946-1957), JS increases more than three- fold after the introduction of compulsory severance pay for unjustified dismissals in the Third Labor Law (1959). After the approval of the new labor law in 1991, this index increased nearly two- fold compared to the previous law.
The quantity of EPL shows that the current Iranian Labor Law is the strictest law about dismissal protection of regular workers among 28 countries in the sample. In this law, the employers' power to dismiss is hardly restricted by procedural requirements, direct dismissal costs (notice and severance pay), prevailing standards
and penalties for unfair dismissal.
JEL Classification: K31, J41, J63.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment Protection Legislation (EPL) Index
  • Employment Protection Policy
  • Firing Cost
  • Job Security(JS) Index
  • Labor Law