براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران

نویسندگان

چکیده

حساسیت در نابرابری فرهنگی، سیسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش در دقت اندازه گیری آن را ضرورت بخشیده است. در این راستا به انواع شاخص های نابرابری ساخته و ارتقای کیفیت داده ها توجه شده است. در اثر گسترش روزافزون فناوری، حجم حافظه و سرعت پردازش اطلاعات کامپیوترها، کارت ها و مبادلات الکترونیکی، تحولات عظیم اطلاعات و پدیده ریز داده ها (میکرودیتا) در راه است. هدف اساسی این مقاله، کاربرد ریزداده اهی توزیع هزینه (درامد) برای براورد دقیق تر نابرابری اقتصادی در ایران و استفاده از این فرصت برای آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که میانگین ضریب جینی مناطق شهری در دوره(1379-1380) در مقایسه با دوره (1378-1375) به طور معناداری از نظر آماری نداشته است.بر اساس یافته های تحقیق با احتیاط می توان استنباط کرد که شروع برنامه پنج ساله سوم با افزایش نابرابری در توزیع درامد همراه شده است.برنامه دوم توسعه اقتصادی ،جتماعی و فرهنگی در سال 1378 پایان یافت.روند کاهشی-افزایشی در مناطق روستایی بین سال های 1375 تا سال 1378 معرف عدم وجود سیاست های مشخص و مؤثر در زمینه توزیع درامد بوده است.
طبقه بندی JEL:D63,D31,C14,.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Sencitivity in cultural, political, economical and social Inequality led to effort in measuring precition. So, different types of inequality indices are developed and the quality improvement is considered. Due to ever increasing Computer memory capacity and data processing speed, Electronic Cards and trasactions, evolution of information and Microdata phenomenon is emarging. Thus, the main purpose of this study has been to apply Microdata Distribution Expenditure (Income), in order to estimate with more precision the Economic Inequality in Iran and to use the opportunity for testing consistancy among the different inequalty indices in the distribution of income. The results indicate that the average urbanGini coefficient has signaficantly increased during (2000-2001) in compare with (1996-1999), while there has been no differece in the rural areas. According to the results, one may causiosly state that the beginning of the third 5-years develpping plan has started with increase in economic inequality. The down-up inequalty trend in urban areas and the up-down trend of inequality in rural areas during 1996 to 1999 indicate the
lack of any definit and effective policy concerning the income distribution in Iran.
JEL Classification: C14, D31, D63.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atchison Index
  • coefficient of variation
  • Dalton Index
  • Gini coefficient
  • Inequality
  • Iran
  • Microdata
  • Thiel Index