برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی از این مقاله براورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارها در ایران است. به این منظور بعد از بررسی پایه های نظری و تجربی، با استفاده از روش داگوم به براورد سطح سرمایه انسانی خانوارها در ایران پرداخته می شود. روش داگوم تلفیقی از سه روش گذشته نگر، آینده نگر و روش ذخیره آموزش می باشد.با توجه به این که شاخص سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر کیفی مطرح است، بنابراین برای براورد آن از روش مدل سازی متغیرهای پنهان استفاده شده است.ناتیج حاکی از آن است که متوسط سرمایه انسانی برای خانوارهای ایرانی در نرخ تنزیل 13 درصد برابر 029/25 میلیون ریال و در نرخ تنزیل 15 درصد برابر 417/22 میلیون ریال براورد شده است. همچنین از نظر رتبه بندی تأثیر متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته،بیشترین و کمترین تأثیر به ترتیب مربوط به درامد خانوار با رقمی معادل 137/0 و متأهل بودن با رقمی معادل 004/0 است.نتایج مقاله همچنین نشان میدهد که بالاترین سطح سرمایه انسانی متعلق به افراد 37 تا 41 ساله است.
طبقه بندی JEL:J41,J24.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this paper is to estimate the level and distribution of households' human capital in Iran. Using the combined Dagum approach and the latent variable techniques, the paper estimates the effects of social and economic variables on human capital in Iranian provinces. The empirical results show that the biggest and the smallest significant effects on households' human capital correspond respectively to the households income and marital status. The paper also shows that the 37 and
41 year-old individuals have the highest level of human capital in Iran.
JEL Classification: J24, J41.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dagum Approach
  • Human capital
  • Latent Variables