ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله،کارایی شرکت های توزیع برق در ایران،با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است.کارایی فنی(کل و محض) و کارایی مقیاس 42 شرکت توزیع برق در سال 1381 و رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست برای شرکت های مزبور در دوره زمانی 1380-1377 محاسبه شده است.
نتایج بدست آمده نشان می دهند که عدم کارایی مقیاس،مهم ترین عامل عدم کارایی شرکت های توزیع برق در ایران است.اکثر شرکت ها در ناحیه بازده نسبت به مقیاس فزاینده فعالیت می کنند و تحصیلات کارکنان تأثیر معنی داری بر مقادیر کارایی شرکت اه ندارد. علاوه بر این رشد بهره وری مجموع عوامل شرکت های مزبور طی دوره زمانی مورد بررسی منفی است.مهمترین دلیل رشد منفی بهره وری شرکت ها،استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج در شرکت های توزیع است.
طبقه بندی JEL:H21,D61.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Using Data Envelopment Analysis (DEA), this paper examines relative performance of electricity distribution companies in Iran.Technical efficiency (overall and pure) and scale efficiency are calculated for 42 Iranian electricity distribution companies in 1381. In addition, total factor productivity growth based
on Malmquist Productivity Index, is calculated for the companies during 1377-1380.
The results indicate that inactivity at optimum scale is the most important factor of inefficiency and labor acquirements have no effect on companies efficiency. In addition, most of companies are operating at increasing returns to scale area. Based on Malmquist Productivity Index, estimation of total factor productivity growth is negative during 1377-1380 which can be related to using old equipments in
electricity distribution networks by the companies.
jEL Classification: D61, H21.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Electricity Distribution Companies
  • Iran
  • Malmquist Productivity Index
  • scale efficiency
  • Technical efficiency