بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از داده های مقطعی بین کشوری به بررسی اثر فناوری به کلی و فناوری اطلاعات به طور اخص بر موقعیت زنان می پردازیم. برای این منظور مدل های رگرسیون خطی و غیر خطی به کارگرفته شده است. متغیرهای مستقل مدل شامل: شاخص های دسترسی به فناوری، مهارت های انسانی، اشاعه فناوری جدید (فناوری اطلاعات)، اشاعه فناوری قدیم وابداع فناوری، است. متغیرهای وابسته مدل: شاخص های موقعیت زنان، توانمندی زنان ونابرابری جنسیتی است. نتایج مدل از وجود یک رابطه یووارونه بین شاخص دسترسی به فناوری و اجزای آن {مهارتهای انسانی، اشاعه فناوری جدید (فناوری اطلاعات)، اشاعه فناوری قدیم و ابداع فناوری} و شاخص های موقعیت زنان و توانمندی زنان حمایت می کند. معهذا، رابطه بین شاخص های دسترسی به فناوری و نابرابری جنسیتی، خطی منفی و ضعیف می باشد. به طور خلاصه نتایج تحقیق نشان می دهد فناوری اطلاعات تنها در مراحل اولیه توسعه قادر به ارتقای موقعیت زنان و توان مندی زنان نبوده، ولی درمراحل بعدی توانسته است این شاخص ها را بهبود بخشد. ولی اثر آن در کاهش نابرابری جنسیتی معنی دار نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

status of women. By using a cross countries data, we employ cross section (linear
and curvilinear regressions) to assess the impact of the technology on the status of
women. The main independent variables are Technology Achievement Index (TAl)
and its components i.e. Human Skill Index (HSI), Technology Creation Index (TCI),
Diffusion of Recent Innovation Index (IT) and Diffusion of old Innovation
Index(DII). The dependent variables are the status of women, Gender inequality (GI)
and Gender Empowerment Measure (GEM). The results confirm the existence of
an inverse U relationship between TAl (IT, HIS, TCI&DII) and the status of women
as well as GEM. Furthermore there exists a linear negative and weak relationship
between TAl and GI. In brief, the results reveal that the impact of IT on the status of
women and women empowerment in the early stages is negligible, but in the
advanced stages its impact is significant, nevertheless the impact of IT on decreasing
gender inequality was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Skill Index
  • Information Technology
  • Technology Achievement Index
  • women status