دوره و شماره: دوره 39، شماره 3، مهر 1383 (شماره 66 - پاییز 83)