دوره و شماره: دوره 39، شماره 3، پاییز 1383 (شماره 66 - پاییز 83)