مطالعات کاربردی و نظری پیرامون اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

یکی از طرق مطالعه رابطه میان رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، بررسی اثرات تعرفه بررشد اقتصادی است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که تجارت آزاد نه تنها برای هر کشور، بلکه برای تمامی جهان شامل منابع سرشاری است. بنابراین به دنبال حذف یکجانبه و چند جانبه محدودیتهای تجاری هستند و درمقابل توصیه می کند که کشورها با عنایت به تخصص در تولید و تقسیم کار بین المللی را به حداقل برساند. آنها خاطرنشان می سازند که اختلالات تجاری که از سیاست های اقتصادی دولت نشأت می گیرند، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه را، در فرآیند یک دوره انتقالی بلندمدت از مسیر اصلی خویش خارج ساخته ومنحرف می نماید.
در این مقاله، به منظور نشان دادن تاثیرات تعرفه بررشد اقتصادی، ابتدا درچهارچوب یک مدل نئوکلاسیکی، تابع مطلوبیت خانوار را، حداکثر می نماییم. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1340 تا سال 1377هجری شمسی است. اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، فرض می کنیم که نرخ پیشرفت فناوری معادل دو درصد ونرخ استهلاک، معادل ده درصد باشد. در سناریوی دوم، نرخ پیشرفت فناوری دو درصد ونرخ استهلاک پنج درصد فرض شده است. نتایج هر دوسناریو خاطر نشان می سازند که محدودیت های تجاری به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجامد. همچنین، میزان تأثیر نرخ تعرفه بررشد اقتصادی، در دوره بعد از انقلاب نسبت به قبل ازانقلاب، به دلیل کاهش درجه باز بودن اقتصاد و کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش یافته است. از طرف دیگر، نرخ استهلاک پایین تر، تأثیر منفی بررشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تجارت فارغ از محدودیت ها، حرکت رشد اقتصادی را تسهیل نموده وتأثیرات مثبت خود را بر آن نمایان می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The new-classic economists confirm that all trade distortions out of governmental economic policies may deviate the economic growth rate and per capita income in a long-term process of transitional period from its main path.
In this paper and in order to show the effects of tariffs on economic growth, at
first we maximize the household utility function in a neo-classic model. The period
of our study is from 1961 up to 1998. The effects of tariff on economic growth have
been considered in two different scenarios. The results of both confirm that any
trade restrictions may result in a reduction in economic growth rate. In this manner,
the effect of tariff rate on economic growth in post- revolution period in comparison
with pre-revolution one has decreased due to reduction in degree of openness and reduction of population growth rate. On the other hand, any lower depreciation rate may have a negative effect on economic growth. Therefore, we conclude that trade, free from any limitations, may pave the way for economic growth and reveal its positive effect on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degree of Openness
  • economic growth
  • Free Trade
  • Neoclassical Model
  • Tariffs
  • Trade restrictions