تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران

نویسندگان

چکیده

مروری بر ادبیات اقتصادی درزمینه تحلیل ادوار تجاری، نمایانگر قدمت این موضوع در بین مباحث اقتصادی می باشد، این مساله از اوایل قرن نوزدهم میلادی مورد توجه اقتصاد دانان بوده است. در این راستا تلاش اقتصاد دانان عمدتاً حول دو محوراصلی متمرکزبوده، یکی شناخت عوامل مؤثر بر پیدایش دوره های رکود و رونق در اقتصاد و دیگری تحلیل شاخص های آماری در رابطه با ادوار تجاری، نظیر دامنه، قلمرو و طول دوره. در این مقاله ادوار تجاری دراقتصاد ایران طی دوره 1380- 1338 با استفاده از تحلیل های آماری وابزار اقتصاد سنجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج حاصل از بررسی ادوار تجاری در اقتصاد ایران نشان می دهد، داده های مربوطه ازیک همبستگی سریالی نسبتاً قوی برخوردار هستند. همچنین طول یک دور کامل تجاری در اقتصاد ایران، در حدود 11 سال برآورده شده است.
در نهایت روشن گردید متغیرهایی نظیر درآمدهای نفت وگاز، سرمایه گذاری بخش خصوصی، کسری بودجه دولت و نقدینگی بخش خصوصی عمده ترین شکل گیری ادوار تجاری در اقتصاد ایران به حساب می آیند. بنابراین، مقاله سعی دارد با روشن نمودن فضای حرکتی ادوار تجاری در ایران، راه را برای اجرای سیاست های اقتصادی بلند مدت در این زمینه هموار نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Literature review of business cycle in economic studies is very old. The economist's viewpoints are focused on two directions. Recognition of effective factors, and statistical characteristics of business cycle.
In this paper, the business cycle of Iran's economy is investigated for 1959-200 I. The methodology consists of four steps: the firs, to estimate the long-run trend of real GDP in linear form, the second, to measure deviation of real GDP from long-run trend, this gaps means, there are periods of recession and boom in economy, the third, to investigate that, the gaps of GDP are stochastic or there is a serial correlation model, we answered this question by Run-Test method. And the fourth, if serial correlation model is confirm how many years length of time a period of business cycle in Iran economics? We estimate by Box-Piers statistic.
As a result: There are serial corelations in business cycle of Iran and the period of one cycle is a bout 11 years. In addition: oil incomes, investment, budget deficit and liquidity are the most important factors in forming business cycle ofIran's economy.
Long-run Economic policies for modified business cycles by this paper are obvious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Box-Piers Statistic
  • Business Cycle
  • Gap of GDP
  • Run Test