تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی

نویسنده

چکیده

با گذشت زمان و بسط تئوری ها و الگوهای مختلف در رابطه با رشد اقتصادی، متغیرهای جدیدی به عنوان موتور رشد مطرح می شوند و نظر اقتصاد دانان را به خود جلب می کنند. در این مقاله میان نقش و جایگاهی که سرمایه و سرمایه گذاری در الگوهای رشد و توسعه به خود اختصاص داده است، به لحاظ پیچیده تر شدن و تنوع سرمایه گذاری و جریانات آن به طور مداوم مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد.
در مطالعه حاضر سعی شده است تا براساس تجزیه و تحلیل های تئوریک و تجربی آثار سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید با دو نوع سرمایه گذاری خارجی یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI و سرمایه گذاری پرتفوی خارجی FPT مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مهمترین نتایج حاصل از تحلیل های تئوریک مطالعه حاضر دلالت بر آن دارد که اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی در طول زمان در حال تقویت است و از بین جریانات مختلف سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI نقش اثرگذارترین متغیر را بر رشد اقتصادی کشورها درصحنه اقتصادی بازی می کند و به لحاظ اهمیت ماهیت و انگیزه های ایجاد کننده آن، از افق روشنتر و با ثبات تری جهت استفاده در برنامه ریزی های اقتصادی که هدف رشد را مدنظر دارند، برخوردار است. در این راستا براساس یافته های تجربی تحقیق، قابلیت انعطاف ساختارهای تولیدی و قدرت جذب سرمایه گذاری در کشورهای میزبان و همچنین شدت نیاز این کشورها به منابع مالی خارجی از عوامل بسیار اثر گذار بر میزان اثر بخشی FDI بر رشد اقتصادی کشور میزبان به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Contribution of Foreign Investment in Economy

چکیده [English]

The contribution of capital formation in new economic growth models, due
to its importance, has been continually expanded.
In this paper, based on theoretical analysis and empirical studies, the effects of foreign investment on economic growth with an emphasis on foreign direct investment and foreign portfolio investment are investigated.
The results confirm the strengthening of the role of investment and indicate that among different foreign investment flows, FDI plays the most effective role in economic growth. In addition, due to its creative motivations, FDI shows a clearer and stable prospective in development plans aimed growth. In this direction, according to the results of the study, the flexibility of production structures, capacity of investment absorption in host countries and the intensity of the countries requirement to the foreign financial resources are the most important determinants of FDI effectiveness on the countries' economic growth

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Movement
  • economic growth
  • Foreign direct investment
  • Foreign Investment
  • Foreign Portfolio Investment