دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام

نویسنده

چکیده

از زمانی که اقتصاد ملی و در رأس آن اقتصاد شهری کشور از وابستگی به مازاد محلی یا تولیدات کشاورزی، تغییر پایگاه داد و به مازاد ملی حاصل از فروش نفت متکی شد، کاربردپذیری نظریه های سنتی درتحلیل اقتصاد شهری کشور با تردیدهای جدی مواجه گردید. این مقاله ضمن برقراری یک رویارویی علمی میان دو نظریه «سرمایه داری بهره بری» و «دولت و شهرنشینی» با ارائه مستنداتی از موردپژوهی شهرهای ایلام، نشان می دهد که اقتصاد شهری از منابع موجود در حوزه های روستایی یا تولیدات کشاورزی و دامی (آنگونه که در نظریه سرمایه داری بهره بری بیان شد) تغذیه نکرده است، بلکه دولت طی دهه های اخیر از طریق گسترش تشکیلات دیوانسالاری و تزریق منابع مالی حاصل از نفت (مازاد ملی)، نقش تعیین کننده ای در سازماندهی اقتصاد شهری ایفا کرده است. به همین دلیل این مقاله ضمن ایجاد نوعی تردید در تعمیم زمانی و مکانی نظریه سرمایه داری بهره بری، کاربردپذیری نظریه دولت و شهرنشینی، در تحلیل اقتصاد شهری و تبیین روندهای شهرنشینی اخیر کشور را مورد تاکید قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The applicability of the traditional theories in urban economy analysis has faced serious doubts since the dependency of national economy and especially the urban economy relied on the national surplus resulted from selling oil instead of local surplus or agricultural products. Using some documents from the case study of Ham Province, this article has drawn a scientific comparison between rent capitalism theory, government and urbanization, and shows that the urban economy has not used the, existing rural resources or veterinary and agricultural products is mentioned in rent capital theory. But the government has played a determining role in organizing urban economy through developing governmental organization and benefiting from the financial resources of oil (nati4>nal surplus). For this reason, this article in addition to questioning the generalization of time and r 'ace in rent capitalism theory has emphasized on the applicability of the theory of government and urbanization in analyzing the urban economy and explaining the latest urbanization process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Facilities
  • employment
  • Governmental Credits
  • Government and Urbanization
  • Local Surplus
  • National Surplus
  • Rent Capitalism
  • space organization
  • Urban Economy