بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس به کلاسیک جدید. کلاسیک های جدید، تا چه اندازه جدیدند؟

نویسندگان

چکیده

پس از پیدایش مکتب کلاسیک در ربع پایانی قرن 18 pn,n بیش از یک و نیم قرن دیدگاه کلاسیک، که بر اساس دولت در امور اقتصادی و به دستیابی به تعادل همراه با اشتغال کامل اقتصاد به طور خود به خود پایه گذاری شده بود، نقش مسلط را بر عهده داشته است. اگرچه پس از گذشت یک قرن یعنی سال1870 اصلاحاتی در این مکتب به وجود آمد و مکتب نئوکلاسیک ها که در واقع بر اساس همان اصول اولیه کلاسیک ها و همراه با اصلاحتی به ظهور رسید، ولی مکتب کلاسیک- نئوکلاسیک مکتب پیشگام در بین سال های 1776 یعنی در سال انتشار کتاب ثروت ملل تا 1936 یعنی زمان انتشار کتاب نظریه عمومی کینز بوده است. ازاواسط دهه 1970 به دلیل مشکلات موجود مکتب کینزی ها، اقتصاد کینزی با بحران مواجه شد. این امر موجب شد تا مکتب کلاسیک های جدید با توجه به فرض هایی ازقبیل انتظارات عقلایی، بازار رقابت کامل وتکیه بر تسویه بازارها وانعطاف پذیری کامل دستمزدها و قیمت ها بتواند در اقتصاد کلان ایفای نقش کند.
در مقاله حاضر چگونگی شکل گیری مکتب کلاسیک های جدید وارتباط آن با مکتب قدیمی وسپس تعملات آنها با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. هدف این است تا جهت گیری و تحولات قابل پیش بینی آینده در مکتب کلاسیک جدید ارزیابی شود و مسیر آینده اقتصاد کلان نیز پیش بینی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

After the birth of the classical school in the last quarter of the 18th century, the general view of this school which was on the basis of "No government intervention" in economic activities, as well as "Automatic existence of full employment", was the leading school until the publication of the general theory and the birth of the Keynesian school in 1936. From 1930-70 the Keynesian framework under the title of "Neo-classical synthesis" played the dominant role in macroeconomics.
But from the mid 1970s due to the lack of micro foundations the school faced with theoretical CrIses, where eventually ended up to "New-classical macroeconomics. "
This paper presents the formation of New-classical macroeconomics and its relation to the old version and how they compare and contrast in macroeconomic analysis. Through the end, further expected evolution in the school and the way it
might be shaped in the future will be analyzed.
JEL Classification: B41, B22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rational Expectations
  • The Classical school
  • The Neo-classical School
  • The New-Classical