دوره و شماره: دوره 40، شماره 3، پاییز 1384 (شماره 70 - پاییز 84)