تصریح و براورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی – مقطعی

نویسندگان

چکیده

در بحث مربوط به ادبیات گردشگری عوامل تعیین کننده تقاضای گردشگری را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) عوامل برونزا ب)عوامل اجتماعی – روانشناختی ج) عوامل اقتصادی
شناسایی و اندازه گیری عوامل برونزا و عوامل اجتماعی – روانشناختی به آسانی میسر نیست و با مشکلات زیادی روبرو است. در این مقاله بیشتر بر روی عوامل اقتصادی وتأثیر آن بر تقاضای گردشگری تاکید شده و یک تجزیه و تحلیل از تقاضای گردشگری ارائه شده و برای براورد از ترکیب سری زمانی – مقطعی استفاده می شود.
با برسی مدل های براورد شده تقاضای گردشگری در ایران مشخص شد که بیشترین تأثیر بر تقاضای گردشگری را متغیر های درامد سرانه و قیمت های نسبی در طی دوره مورد بررسی داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the tourism literature the factors. that affect the tourism demand, can be divided into three categories: 1- Exogenous Factors, 2- Social-Psychological Factors, 3- Economic Factors. The recognition and measurement of first and the second types face difficulties that can't be used in economic models.
In this paper we are going to use economic factors that affect the tourism demand. In this paper an empirical model with panel data used to estimate and analyze Iran tourism demand. The estimated model and tourism demand function shows, per capital income, relative price have more effect on demand.
JEL Classification: Zll, Z19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand for Tourism
  • Iran
  • panel data