بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال دراستان ایلام

نویسندگان

چکیده

دراین مقاله با استفاده ازدومدل اقتصاد تغییر مکان سهم و اقتصاد پایه و بکارگیری آمار سرشماری های نفوس و مسکن سال های 1375،1365،1355 به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور و تعیین بخش های پایه اقتصادی در استان پرداخته ایم.
نتایج حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور در هر دو دوره مورد بررسی (75-1365 ،65-1355) است. مدل تغییر مکان- سهم علل این عدم تناسب در دوره اول را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی و در دوره دوم تغییرات ساختاری منفی و تغییرات رقابتی مثبت بیان می کند. براوردهای مدل اقتصاد پایه نیز بخش کشاورزی و زیربخش ساختمان را به عنوان بخش های پایه ای مشخص کرده ولی تغییرات ضرایب LQ(نسبت مکانی) در طول زمان حاکی از رشد سریع ونامنوازن بخش خدمات استان و کاهش مزیت بخش کشاورزی درجذب شاغلان است. تغییرات ذکر شده در اثر فقدان فعالیت های اشتغال زای مولد اقتصادی در استان که موجب رشد بی رویه بخش خدمات و فعالیت های نامشخص در استان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

By using of Two models in regional Economic such as basic economy model and share- change model and also the statistics for the years 1355/ 1365/ 1375 we have investigated that why the growth of Employment in Ilam province not proportionate to its national level growth the results are as below:
1) Considering the fundamental Role of agriculture sector, it is suggested to
invest in this sector to create jobs.
2) In the industry sector, the investment should focus on such industries as of
other, food, non- metallic mineral, wood and wood products.
JEL Classification: 121,123.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic and Non Basic Sectors
  • Basic Economy Model
  • Competitive Changes
  • Share-Change Model
  • Structural changes