مدل P و میزان کارایی آن برای اقتصاد ایران (82-1338)

نویسنده

چکیده

این مقاله، سودمندی مدل P را برای تحلیل رفتار قیمت ها در اقتصاد ایران مطالعه می کند. این مدل براساس نظریه مقداری پول است که سطح عمومی قیمت، به سمت روند بلندمدت خود کمتر حرکت می کند.
مدلP* از شکاف قیمت ها برای پیش بینی تورم استفاده می کند، اگر قیمت تعادلی بزرگتر از قیمت جاری باشد، گرایشی برای افزایش سطح قیمت وجود دارد وبالعکس. قیمت تعادلی در این رویکرد، از طریق تولید بالقوه، سرعت گردش پول تعادلی و میزان پول در گردش تعیین می شود. در این مطالعه، تولید بالقوه و سرعت گردش پول با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات استخراج شده است.
برای پیش بینی تورم برطبق مدل P*، ضریب باوقفه شکاف قیمت باید معنادار باشد، لیکن نتایج این پژوهش حاکی از آنستکه ضریب باوقفه شکاف قیمت به لحاظ آماری معنادار نیست، بنا بر این مدل P برای پیش بینی تورم در اقتصاد ایران قابل استفاده نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper studies the usefulness of the P (P-Star) model in the analysis of the
behaviors of prices in Iranian economy. The P model is based on the Quantity of
Theory of Money. This model belief that the price level tends to move towards the
equilibrium price level. The P*model uses prices gap to forecast inflation, if the equilibrium price is greater than the current price, there is a tendency for the price
level to rise and vice versa. Potential output, the equilibrium velocity of money and the amount of money in the economy determine the equilibrium price in this
approach. In this study, potential output and equilibrium velocity are derived using
the Hodrick and Prescott filter.
The results do not support the P-star model for Iranian Prices. According to the
proponents of the P-star model the lagged value of the price gap must be significant
in the model of inflation. But results of this study indicate that the lagged value of
the price gap is no significant, so P-star model is not useful in forecasting inflation
in Iran.
JEL Classification: E19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equilibrium price
  • Forecast oflnflation
  • Potential Output
  • P-Star Model
  • Velocity Long-Run