تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این طرح پژوهشی بررسی ساختار ریاضی تابع هزینه و تولید محصول گندم بوده و اساس متدولوژی آن بر فرضیه دوگانگی استوار است. در این پژوهش، برای براورد شاخص هایی مانند کشش تولید، ضریب تابع و بازده نسبت به مقیاس، به جای استفاده از روش متداول تابع تولید، تابع هزینه ترانسلوگ که چارچوب غنی تری برای تجزیه و تحلیل روابط تولیدی است، انتخاب شد. برای براورد توابع تقاضای نهاده ها، روش های سیستمی و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط در مقابل روش های براورد تک معادله ای به کار گرفته تا در مجموع سیستم از کارایی بیشتری برخوردار شود
داده های به کاررفته در این تحقیق، مربوط به 100 بهره بردار گندم دیم در منطقه ارسباران است که درسال زراعی 82-81 از راه پرسشنامه جمع آوری شده است. ضریب تعیین مدل R، تقریباً 90 درصد بوده ونکویی برازش مدل را نشان می دهد. همچنین، نتایج حاصل ازبرازش مدل نشان می دهد؛ که کود شیمیایی مکمل بذر وماشین آلات مکمل نیروی کار محسوب می شود. مقادیر کشش جانشینی موری شیما (MSE) نشان می دهد که کشش نسبت عوامل نیروی کار – کود شیمیایی و بذر مصرفی – خدمات ماشینی بزرگتر از یک بوده و جانشینی قوی بین آنها برقرار است. فرضیه هموتتیک بودن، وجود بازدهی ثابت به مقیاس، وجود فرم کاپ داگلاس وکشش جانشینی واحد از راه آزمون نسبت حداکثر راستنمایی رد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complementary
  • Duality Theory
  • Homothetic
  • LR Test
  • Return to scale
  • Seemingly unrelated regression
  • Substitution
  • Trans-log Cost Function . Morishima Elasticity