بازارجهانی نفت و سازوکارهای کنترلی آن

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با اشاره به نقش و جایگاه اقتصادی نفت برای جوامع صنعتی غرب، عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت ها و شرکت های بزرگ نفتی را در مقاطع زمانی مختلف در کشورهای صادرکننده نفت مودرد بررسی قرارداده است. تا قبل از دهه 1950، سیاستهای نفتی به ویژه بهای جهانی نفت و میزان تولید، متأثر از خواست و اراده استثمارگرانه دولت ها و شرکت های نفتی غربی بود. اما با بیداری ملت ها و رشد مبارزات و ملی گرایانه آنهاعلیه استثمارگری های موجود، نفوذ وقدرت شرکت های بین المللی نفت نسبت به گذشته محدودتر شد.جوامع صنعتی غرب با بهره گیری از سازوکارهای مختلف به گونه ای پیچیده تر وظریفتر، ساختاری پی ریزی کردند که بهتر از گذشته، تسلط و نفوذ جوامع صنعتی غرب را بر سیاستهای اقتصادی نفتی تضمین می کرد؛ به عبارتی، سازو کارهای طراحی شده از سوی جوامع صنعتی غرب، ضمن پی ریزی بازار اقتصاد جهانی نفت و حاکمیت این ساختار درترسیم سیاست های جهانی نفت، توانسته است جریان سالم، ثابت و ارزان این کالای استراتژیک را تأمین و شکوفایی اقتصادی غرب را تضمین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This research indicates the role position of oil in western Industrial societies. It
studies the performances of states and important oil corporations in oil exporting
countries in different times. Before the 1950s, oil policies, especially oil price and the extent of the production depended on the wills of western states and corporations.
By Nations' awareness and growing the national challenges against the status
exploitations, the power and influence of international corporations became more
limited. By using different and more complicated and exact means, western
industrial societies established a better structured than before. It ensured the western
domination and influence on oil policies. On other words, the approaches designed
by western industrial societies founded both the international oil market and the
hegemony of these structures on world oil policies and could provided continuous,
safe, and cheep trend of this strategic commodity.
JEL Classification: Q49, Q19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Controlling Means of World Oil Market
  • Oil Exporting Countries
  • Oil States and Oil Corporations
  • World Oil Market
  • World Oil Players