بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله بررسی وضعیت بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در گروه های صنعتی بزرگ و نیز کل صنعت استان خراسان در سال 1380 است. به این منظور از دو رویکرد شاخص بهره وری و براورد تابع تولید استفاده شده است. همچنین شاخص های کاربری، سرمایه بری و انرژی بری صنایع استان مورد محاسبه قرار گرفته اند. در پایان بهره وری نیروی کار (به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید) در صنایع استان و نیز صنعت کشور مقایسه شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که بهره وری نیروی کار در صنعت کشور، از صنعت استان در سال مورد مطالعه بیشتر بوده است. مقایسه بین گروه های صنعتی نیز مبین آن است که فقط در پنج گروه صنعتی وضعیت استان از نظر بهره وری از متوسط کشوری بهتر است، در بقیه گروه ها، استان از این نظر در جایگاه بعدی قرار می گیرد. این تحقیق همچنین نشان داد که غالب گروه های صنعتی استان خراسان کاربر بوده و هفت گروه صنعتی از میانگین صنعت استان بیشتر انرژی مصرف می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this paper is surveying productivity situation of productive inputs
in Khorasan' s large scale industrial groups. In order to, the methods of productivity
indices and production function estimation have been employed. Moreover, the
indices of labour-intensive, capital-intensive and energy-intensive of the industries
have been calculated. Finally, labour productivity (as a major productive input) of
the industries of the province compared with that of industries in the country level.
Obtained results indicate that labour productivity of the country level has been
higher than that of the province in the year under study. Comparing the industrial
groups from the point of view of the labour productivity also indicates that except
five groups, in which the province has showed a better performance, other industrial
groups in the level country obtained a highe:r place than the province from this point of view. This research also revealed that the majority of Khorasan's industrial
groups are labour-intensive whereas, seven of them are consuming energy more than
that of the average of the province's industri(_s.
JEL Classification: L60 - L61- L62 - L63 - L64 - L65 - L66-L67- L68 - L69
CIO - Cl2 - C13 - C21 - D24.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Added value
  • Capital-Intemive
  • Energy- Intensive
  • Labour- Intensive
  • Large-Scale Industrial Firms
  • Output